Skip to main content

Kontestasyon ba Manm Komisyon ki Konsène Timoun ak Jèn Moun ki Sanzabri (Appeals to the Commissioner Involving Homeless Children and Youth - Haitian Creole)

Seksyon 100.2(x) règleman Manm Komisyon an pale sou dwa ak responsablite konsènan edikasyon timoun ki sanzabri yo. Anrapò avèk kontestasyon ba Manm Komisyon an, §100.2(x)(7)(iii) egzije chak lekòl pou yo chwazi yon lyezon ajans edikasyon lokal pou timoun ak jèn moun sanzabri ki, pami lòt bagay yo, ap ede kòmanse yon kontestasyon ba Manm Komisyon an sou yon detèminasyon final konsènan enskripsyon, chwa lekòl ak/oswa sèvis transpò.

Yon fason espesyal, lyezon an dwe …

(1) bay fòm petisyon an

(2) ede ranpli fòm petisyon an

(3) fè aranjman pou kopye fòm petisyon an ak dokiman sipò yo san frè

(4) aksepte livrezon fòm petisyon an ak dokiman sipò yo sou non nenpòt anplwaye oswa fonksyonè distri lekòl la oswa distri lekòl la, oswa fè aranjman pou livrezon an fèt pa lapòs epi bay yon rekonesans ki siyen ak date pou sa

(5) transmèt fòm petisyon an oswa nenpòt pwosedi alekri oswa papye Biwo Avoka Depatman Edikasyon Leta epi bay yon rekonesans ki siyen ak date pou sa

(6) aksepte livrezon nenpòt lòt pwosedi alekri, papye oswa korespondans ki gen pou wè ak kontestasyon an, si demann lan fèt, epitou mete yo disponib pou paran, responsab legal oswa jèn moun ki pa akonpaye a

Epitou, tanpri sonje sèten seksyon Pati 275 ak 276 règleman Manm Komisyon an gen dispozisyon espesyal pou fè yon kontestasyon ki konsène timoun oswa jèn moun ki sanzabri.

Rezime dispozisyon Pati 275 ak 276 règleman Manm Komisyon ki gen pou wè ak kontestasyon ki konsène timoun ak jèn moun ki sanzabri SÈLMAN.

Fòm pou Fè yon Kontestasyon ki Konsène Timoun ak Jèn Moun ki Sanzabri SÈLMAN

(Retounen Kontestasyon yo ba Manm Komisyon an pou enfòmasyon jeneral ki anvigè pou tout kontestasyon yo.)