Skip to main content

Deklarasyon Moun Ki Fè Petisyon Pou Yon Kontestasyon Ki Konsène Yon Timoun Ak Yon Jèn Moun Ki Sanzabri (Statement Of Petitioner For An Appeal Involving A Homeless Child Or Youth - Haitian Creole)

NÒT: DEKLARASYON KI ENDIKE ANBA LA A DWE FÈT POU RANPLI AK SOUMÈT AVÈK REPLIK OSWA NENPÒT LÒT PAPYE MOUN KI FÈ PETISYON AN, TANKOU DEKLARASYON SOU SÈMAN OSWA PYÈS, MOUN KI FÈ PETISYON AN SOUMÈT POU KORE KONTESTASYON AN

___________________________(non moun ki fè petisyon an) endike li se moun ki fè petisyon an nan pwosedi sa a epi li se paran oswa responsab legal yon timoun oswa yon jèn moun ki sanzabri oswa yon jèn moun ki pa akonpaye jan sa defini nan §100.2(x) règleman Manm Komisyon Edikasyon an; li te li petisyon ki tache a ak nenpòt deklarasyon sou sèman oswa pyès epi li konnen sa ki ladan yo; menm bagay la vrè dapre sa li konnen sof nan zafè ki endike yo ki sipoze dapre enfòmasyon ak sa yo kwè, ak nan zafè li kwè ki vrè yo epitou li rekonèt li konnen, dapre Lwa Penal §175.30, si yon moun ki fè espre pou bay fo dokiman pou yon demann devan yon ofisyèl piblik oswa devan yon fonksyonè piblik, lajistis ap kondane moun sa a poutèt li Bay yon Fo Dokiman pou li Fè Demann lan, nan yon Deli Klas A, 2yèm Degre.

 

__________________________________
Siyati Moun ki Fè Petisyon an 

 

____________________

Dat la