Skip to main content

Fòm 1 (Form 1 - Haitian Creole)

AVI PETISYON AN

ETA NEW YORK
DEPATMAN EDIKASYON LETA
_____________________________________
Nan Zafè (NON MOUN KI FÈ PETISYON AN),
son non (NON TIMOUN NAN) nan
aksyon Komisyon Edikasyon
Distri Lekòl ______________
konsènan refi pou admisyon
sou baz adrès.
_____________________________________

AVI:

Ou gen obligasyon pou prezante nan kontestasyon sa a epi pou reponn akizasyon ki nan petisyon an. Repons ou dwe annamoni avèk dispozisyon règleman Manm Komisyon Edikasyon ki gen pou wè ak kontestasyon yo devan Manm Komisyon Edikasyon an, kopi ki disponib sou sitwèb www.counsel.nysed.gov oswa nan Biwo Avoka a, Depatman Edikasyon New York, State Education New York Building, Albany, New York 12234.

Si ou pa bay epi depoze yon repons dapre dispozisyon règ sa yo, n ap konsidere deklarasyon ki nan petisyon an kòm deklarasyon ki vrè, epi n ap pran desizyon Manm Komisyon bay.

Tanpri sonje règ sa yo egzije pou nou bay yon repons pou petisyon an pou moun ki fè petisyon an, oswa si yon avoka reprezante li, nou dwe bay repons lan pou avoka li, anvan 20 jou apre livrezon kontestasyon an, epi yo dwe depoze yon kopi repons lan, nan senk (5) jou apre sèvis la nan Biwo Avoka a, Depatman Edikasyon Eta New York, State Education Building, Albany, New York 12234.